АЛКАЛИОУВЪН

  0 коментар(и)/

  Производител: Plama

  Алкален,непенлив, обезмаслител за конвектомати, фурни и др. Подходящ за CIP метод.


  Състав:Aлкален хидроксид 5÷10%, комплексообразуватели и вода.
  Свойства и предимства:Ефективно отстранява мазнини и загорели остатъци от печене и варене, както от затоплени, така и от студени уреди.
  Начин на употреба:Директна употреба.След третиране да се изплакне с питейна вода;
  Технически данни: 
  Символи за опасност:H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  Препоръки за безопасност:
  P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на
  продукта.
  P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P103 Преди употреба прочетете етикета.
  P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено
  облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
  P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на
  няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е
  възможно. Продължавайте да промивате.
  P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  P405 Да се съхранява под ключ.
  P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/
  регионалните/националните/международните разпоредби.
  Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
  Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
  Опаковка:Туба 25 кг.